“… De jelenthet a Bolyai név a salgótarjáni diák számára többet, programot is. Ha például igazán meg akarja érteni, mi is az, amit névadójuk csinált, mi az a nemeuklideszi geometria, amellyel mint apjához írt levelében mondta, a semmiből egy új világot húzott elő, akkor már középiskolában oda kell küzdenie magát az új matematika s azon át a modern fizika küszöbére; hisz az a semmiből előhúzott világ, nemcsak vakmerő kirándulás volt a gondolhatóba, hanem hamarosan új ostromlétra is lett, amit a gondolható a természetből jelt adó valóságnak támaszt.”
(Részlet Németh Lászlónak a Névadó ünnepre írt üdvözletéből)

Önarcképünk mottóját is ebből a köszöntőből kölcsönöztük. Jelképes, hogy ezt választottuk vezérlő gondolatként.
Jelenti a Bolyai-szellemiség továbbvitelét, a hagyományok ápolását, a jó értelmű “bolyais mentalitás” őrzését; a gimnázium alapvető profiljának való eredményes megfelelést: a továbbtanulásra való felkészítést, a tehetséggondozó iskola szerepének vállalását, a magas szintű szakmai követelményt tanártól és diáktól, az egészséges versenyszellem megteremtését, a versenyeztetést. De jelenti a gyermek-központú, jó légkörű, de szigorú iskola kialakítását, az emberi méltóság tiszteletben tartását, a jó hangulatot, a derűt, a humort is.

Az iskola története

Iskolánk 1966-ban nyitotta meg kapuját. Tervezője Magyar Géza volt. Az épület jó helyre került, a városközpontba; ugyanakkor távol az autók zajától, csöndben, nyugodtan lehet itt tanítani és tanulni.
1969 májusában Bolyai János nevét vette fel gimnáziumunk, aki ifjú éveiben világhírű eredményt ért el a térgeometriában.

1984-ben helyezték el iskolánk előtt Vass Viktor 1951-ben alkotott Bolyai-mellszobrát, amelyet minden évben a ballagó diákok megkoszorúznak.
A hagyományteremtés és -őrzés, az újat akarás és a változtatás szándéka végigkísérték a Bolyai János Gimnázium 43 évét; mindig olyan vezetése és nevelőtestülete volt ennek az iskolának, akik hittek a múlt értékeinek előrevivő szerepében, de ugyanakkor megérezték az “új idők új dalait”.
Így teremtődött meg az iskola sajátos arculata, önarcképe, helyi és országos viszonylatban is elismerést kiváltó helye.
A ma látható épület az 1989-94. között zajlott felújítás eredménye. Az egykori “Új Gimnázium”- ból Bolyai János Gimnázium lett.
A Bolyai-fal Kákonyi István alkotása, 1972 májusában avattuk. A nagy aula az épület tervezőjének remek ötlete volt, hiszen felejthetetlen ünnepélyek, versenyek, diáknapok, bálok színhelye iskolaközösségünk és a szülők számára.
Képzési céljainkból eredően a természettudományos tárgyak az idegen nyelvek oktatását kiemelt iskolai feladatnak tartjuk. Ennek érdekében törekszünk a tárgyi feltételek folyamatos fejlesztésére.
Szaktantermi rendszerben dolgozunk. A szertárakat, laborokat, könyvtárat, egyáltalán az egész épületet üresen kaptuk meg 1966-ban, sok-sok munkával évekbe telt a szükséges eszközök beszerzése. Ma látható ennek eredménye, hiszen a természettudományos tárgyak oktatásához korszerűen felszerelt szaktantermek állnak rendelkezésünkre.

Az iskola napjainkban

Iskolánk az indulástól alaptevékenységeként a felsőfokú tanulmányokra való felkészítést vállalta: kiemelt feladatként jelölte meg a tehetséggondozást, felkarolva a hátrányos helyzetű tanulókat is, súlyt fektetve a hátránykompenzációra.
Intézményünk a szerkezetváltó iskolák sorába tartozik. A hagyományos négyosztályos képzés mellett az 1993/94. tanévtől létezik a hatosztályos gimnáziumi képzés is (az 1997/98. tanévtől minden évben évfolyamonként két osztállyal); az 1995/96. tanévben indult az OKJ-ben jegyzett, érettségire épülő Idegenvezető szakképes, mely a 2000/2001-es tanévben Idegenforgalmi ügyintéző képzéssel bővült. A 2006/2007. tanévben pedig kétéves felsőfokú Idegenforgalmi szakmenedzser akkreditált képzést vezettünk be. A 2002/2003. évtől kezdődően indult az angol-magyar két tanítási nyelvű négyosztályos gimnáziumi képzés, amely a 2006/2007. évtől kezdődően fenntartói döntésre ötosztályos gimnáziumi képzéssé alakult át. Az ötosztályos két tanítási nyelvű képzés mellett a 2009/2010-es tanévtől indítottuk az angol-magyar két tanítási nyelvű hatosztályos képzésünket. Ezen képzés helyett a 2014/2015-ös tanévtől emelt szintű idegen nyelvi tagozatos képzés indult. A 2011//2012-es tanévtől újra indult a négyosztályos két tanítási nyelvű képzés is, amely a korai két tanítási nyelvű általános iskolai képzés folytatásaként működik ismét.
Arra törekszünk, hogy diákjaink minél nagyobb számban jussanak be a felsőoktatási intézményekbe (tanulóink közel 100%-ban jelentkeznek továbbtanulásra, általában 90% körüli a felvételi arányuk, a 2014/2015-ös tanévben ez 86,3 % volt).

 

Gimnáziumunk tevékenységi rendszere, kínálata

A hat évfolyamos két tanítási nyelvű képzésben a gimnáziumi oktatás a hetedik évfolyammal kezdődik és a 12. évfolyammal fejeződik be. Hetedik és nyolcadik osztályban intenzív célnyelvi előkészítés folyik angol nyelvből heti 8 ill. 7 órában.
A 9. évfolyamtól 4 tárgyat (történelem, matematika, fizika, földrajz) angolul is kínálunk. A felsorolt 4 tantárgy közül a tanulók szabadon választhatnak: évente 2 tantárgyat és a célnyelvi civilizációt kötelező idegen nyelven tanulni, az idegen nyelven tanult tárgyakból, kettőből kötelező angol nyelven érettségi vizsgát tenni.
Az érettségi bizonyítvány felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű, ha a vizsgázó angol nyelvből emelt szinten legalább 60%-ot ért el, és másik két választott vizsgatantárgyból angol nyelven sikeres, legalább középszintű vizsgát tett.
A 9. évfolyamtól indul a 2. idegen nyelv tanulása (német, francia).
Jól képzett szaktanárok, anyanyelvi lektor vesznek részt a képzésben, és a nyelvgyakorlást elősegítendő angliai és skóciai tanulmányutakat szervezünk. A két tanítási nyelvű képzésben a tanulók magas szintű és használható angol nyelvi tudásra tesznek szert, alkalmassá válnak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák.

A hatosztályos képzésben az első két év alapozó képzést nyújt, elsősorban a képességek fejlesztése, készségek kialakítása a cél. A 11. évfolyamtól kezdődően emelt szintű érettségire való jelentkezés esetén heti 2 óra felvételére van lehetőség a választott tantárgyakból.

A hatosztályos képzés tehetséggondozó képzés. Kiemelten foglalkozunk az idegen nyelv oktatással, már 7. osztálytól 2 idegen nyelv tanulása kötelező (az első nyelv az angol, második idegen nyelvként választható a német vagy a francia). Mindkét nyelvet csoportbontásban tanítjuk.
A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és legalább 60%-ot ért el, középfokú „C” típusú, 40-59% elérése esetén, alapfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű.
Pedagógiailag legnagyobb előnye a képzésnek, hogy olyan időszakban találkozunk a gyerekekkel, amikor még nagymértékben elfogadják a felnőtt világ megjegyzéseit, kritikáit, így megmarad közvetlenségük, bátran fordulnak problémáikkal a későbbiekben is tanáraikhoz, nyitottak, őszinték maradnak.
A mindennapi társas viselkedési formákat intelligens módon valósítják meg, jobb a kommunikációs képességük, szebben, választékosabban beszélnek. Ebben nagy szerepe van a drámapedagógia tanításának.
Kiemelkednek eredményeik a középiskolai korosztály számára rendezett versenyeken mind a természettudományok, mind a társadalom-tudományok területén, valamint kiemelkedő a felvételin nyújtott teljesítményük is.

A hat évfolyamos emelt szintű idegen nyelvi képzésben a gimnáziumi oktatás a 7. évfolyammal kezdődik és a 12. évfolyammal fejeződik be.

Hetedik és nyolcadik osztályban az angol nyelv oktatása emelt óraszámban történik, heti 6-6 órában. A 9. évfolyamtól kezdve az angol nyelv óraszáma minden tanévben heti 5 óra.

Az emelt óraszám lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók már az érettségi idejéig eljussanak a felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga szintjére.

Lehetőséget biztosítunk azonban arra is, hogy a tanulók bármelyik tárgyból sikeres felvételi vizsgát tegyenek. A 11. évfolyamtól emelt szintű érettségire való jelentkezés esetén heti 2 óra felvételére van lehetőség a választott tantárgyakból.

A 9. évfolyamtól indul a 2. idegen nyelv tanulása szintén emelt óraszámban, a 9-12. évfolyamon heti 5 órában. Német vagy francia nyelv tanulható, ha megfelelő számú tanuló választja. A képzés végén a tanulók eljuthatnak a középfokú, vagy akár a felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga szintjére.

A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és legalább 60%-ot ért el, középfokú „C” típusú, 40-59% elérése esetén, alapfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű.

Az emelt szintű idegen nyelvi képzésben a tanulók magas szintű és használható idegen nyelvi tudásra tesznek szert, alkalmassá válnak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák.

Az öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzésben a 9. évfolyamon intenzív célnyelvi előkészítés folyik heti 18 órában.

A 10. évfolyamtól 4 tárgyat (történelem, matematika, fizika, földrajz) angolul is kínálunk. A felsorolt 4 tantárgy közül a tanulók szabadon választhatnak: évente 2 tantárgyat és a célnyelvi civilizációt kötelező idegen nyelven tanulni, az idegen nyelven tanult tárgyakból, kettőből kötelező angol nyelven érettségi vizsgát tenni.
Az érettségi bizonyítvány felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű, ha a vizsgázó angol nyelvből emelt szinten legalább 60%-ot ért el, és másik két választott vizsgatantárgyból angol nyelven sikeres, legalább középszintű vizsgát tett.
A 10. évfolyamtól kezdődően a két tanítási képzésben résztvevő tanulók is tanulnak 2. idegen nyelvet heti 3 órában tudásszint szerint kialakított évfolyam szintű csoportokban (német, francia).
Az angol nyelvi és nyelvű órák csoportbontásban zajlanak, a tárgyi feltételek is segítik a tanulást. A nyelvi termeket korszerű számítógépekkel szereltük fel, idegen nyelvi szoftvereket, nyelvoktató CD-ket szereztünk be.
Jól képzett szaktanárok, anyanyelvi lektor vesznek részt a képzésben, és a nyelvgyakorlást elősegítendő angliai, skóciai tanulmányutakat szervezünk.

Négyosztályos gimnáziumi képzés

A négyosztályos gimnáziumi képzést emelt természettudományos specializációval kínáljuk. Heti plusz egy óra választható biológia, kémia és fizika tantárgyak közül.

A 11. évfolyamtól kezdődően emelt szintű érettségire való jelentkezés esetén lehetőség van heti 2 óra felvételére a választott tantárgyból.

Két idegen nyelv tanulása kötelező. Első idegen nyelvként kínáljuk az angol nyelvet. Második idegen nyelvként választható a német vagy a francia, ha megfelelő számú tanuló választja. A tanulók előzetes választása után az iskolavezetés dönti el, hogy melyik nyelvet indítja.

A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és legalább 60%-ot ért el, középfokú „C” típusú, 40-59% elérése esetén, alapfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű.

Diákcsere kapcsolatot építettünk ki (francia nyelv: Pontarlier Gimnázium) nyári táborokat, utazásokat, angliai, skóciai tanulmányutakat szervezünk, korszerű multimédiával bővített nyelvi laborral szereltük fel iskolánkat.
Az elmélyült szaktárgyi munkát szaktantermek, laboratóriumok; az aktív pihenést, az erőnlétet a jól felszerelt konditerem eszközei, valamint a több mint 30 ezer kötetes könyvtárunk segíti. A könyvtár állománya az elmúlt évek során két különgyűjteménnyel bővült: egy 416 kötetes könyv és egy 100 darabból álló videofilm gyűjteménnyel, melyet az adományozó ma is folyamatosan bővít.

A tanórai munka mellett van lehetőség tudományos diákköri munkára a Bolyai Körben. Tanulóink sokszínű tehetségének ad teret a Bolyai Tudományos Ülésszak és a Szülők-Nevelők jótékonysági bálja, mely jó példa az iskola és a szülői ház elmélyült kapcsolatára.

Hagyományos rendezvényeink, programjaink jellegzetes színfoltjai iskolánknak, melyeken együtt formáljuk értékrendünket. Ilyen együttlétek a Gólyatábor, az elsősök bemutatkozása a Bolyai Körön, a Ki tud többet Bolyairól, a Szalagavató, a karácsonyi köszöntések, a Diáknap, a diáknapi disco,  a Bolyai Napok, a Ballagás, az Iskolagaléria kiállításai, a kirándulások, az év végi Főző és Sportverseny.